Съгласие за използване на лични данни за маркетингови цели

ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 040336507 в качеството на Администратор на лични данни (Администратора), обработва следните лични данни: трите имена, телефонен номер, адрес на електронна поща и информация, събирана чрез уникален IP адрес при използване на интернет страниците на Администратора, осигурявайки, че личните данни се обработват в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.
Информиран съм, че предоставените ми данни за маркетингови цели се съхраняват в съответствие с политиката на Дружеството до изричното ми оттегляне на съгласието (отказ), което имам право да направя по всяко време писмено на посочената по-долу контактна информация на ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД. Наясно съм, че отказът ми няма да засяга законосъобразността на обработването за времето до оттеглянето на съгласието ми.
Декларирам, че съм запознат/а със следните мои права:

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД, България, гр. София бул. Княз Ал. Дондуков № 11, ет. 7, 8, email: info@tombou.bg
С настоящото декларирам, че съм запознат/а, приемам политиката и правилата за защита на личните данни на ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД и съм съгласен/а с изброените по-горе условия за обработване на личните ми данни за маркетингови цели.
С настоящото декларирам, че лично предоставям моите лични данни, описани в настоящата декларация, на ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД.